Rękojmia przy sprzedaży - poznaj swoje prawa


Przy umowie sprzedaży kupujący ma wybór między dwoma systemami obrony, może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od możliwości wykonywania tych z gwarancji. Może korzystać ze specjalnych uprawnień zagwarantowanych w przepisach o rękojmi (art. 556-576 Kodeksu cywilnego), które przysługują mu wobec sprzedawcy. Rękojmia za wady w umowie sprzedaży obejmuje nie tylko wady fizyczne, czyli np. niezgodność sprzedanej rzeczy z umową, ale również wady prawne, czyli takie, gdzie rzecz stanowi własność innej osoby, jest obciążona prawami osoby trzeciej np. obligacyjnym prawem najmu. Wadą prawną może być też ograniczenie w korzystaniu z rzeczy lub rozporządzaniu nią, gdy wynika to z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa może ono przysługiwać innej osobie, być obciążone np. zastawem albo w ogóle nie istnieć. Szczególny reżim ryzyka w przypadku rękojmi sprawia, że sprzedawca w razie sprzedaży wadliwej rzeczy lub prawa nie może się zwolnić z odpowiedzialności, nawet gdy o wadach nie mógł wiedzieć. Będzie więc ponosił odpowiedzialność nawet gdyby wykazał brak własnej winy lub osoby, za którą odpowiada, a wady zmniejszałyby wartość lub użyteczność rzeczy. Sprzedawca odpowiada jedynie za wady, związane z rzeczą jeszcze przed jej przejściem na kupującego (przeważnie przed jej wydaniem).

Kupującemu przysługuje szereg odrębnych, uprawnień: może on odstąpić od umowy (odstąpienie nie będzie jednak możliwe wtedy, gdy sprzedawca niezwłocznie rzecz naprawi lub wymieni), żądać wymiany rzeczy na niewadliwą, żądać obniżenia ceny, czy też usunięcia wady. Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego, strony mogą mocą umowy odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłączyć, ograniczyć lub rozszerzyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest jednak bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Konsument ma obowiązek złożenia sprzedawcy zawiadomienia dotyczącego jego roszczenia z tytułu rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady, natomiast okres przez jaki sprzedawca będzie odpowiadał wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy a w przypadku nieruchomości 5 lat. Obowiązkiem sprzedawcy jest rozpatrzenie roszczenia kupującego z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.

Stan prawny: sierpień 2020.


Autorzy: Robert Żurawski i Natalia Ćmiech.


Powyższy wpis ma charakter bardzo ogólnej informacji na temat opisywanego zagadnienia i nie zawiera wszystkich szczegółów dotyczących prezentowanej treści z uwagi na jego blogowy i jedynie wstępny i informacyjny charakter.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie powyższego wpisu bez zgody autorów jest zabronione.


Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Rękojmia przy sprzedaży - poznaj swoje prawa
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM