Rozwód - podstawowe informacje


Rozwód jest rozwiązaniem małżeństwa przez sąd, w przypadku nastąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. Aby uzyskać rozwód należy wystąpić w formie pisemnego pozwu złożonego przez jednego z małżonków, który chce zakończyć związek małżeński do wydziału cywilnego, sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Jako załączniki do pozwu należy dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak m.in: zupełny odpis aktu małżeństwa, czy też aktualne odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci.

Pozew rozwodowy powinien zawierać uzasadnienie żądania i wskazane przyczyny rozpadu związku małżeńskiego. Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty od pozwu, która jest stała i wynosi 600 zł. Wpłaca się ją na określony rachunek bankowy lub do kasy właściwego sądu, a wnosi ją strona wytaczająca powództwo. Istnieje możliwość złożenia wraz z pozwem wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w części – należy wówczas załączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym.

Korzystając z pomocy adwokata lub radcy prawnego strona powinna dodatkowo liczyć się z kosztami jego wynagrodzenie za reprezentowanie w sprawie przed sądem.

Powództwo wzajemne o rozwód lub separację jest niedopuszczalne.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak również na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo w piśmie, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi. W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego wytoczenia. Z chwilą wydania w sprawie o rozwód lub o separację postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku tych świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód lub o separację zawieszone postępowanie podejmuje się z mocy prawa, orzeczenia zaś, których wykonanie było wstrzymane, podlegają wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za który w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem. W pozostałym zakresie postępowanie ulega z mocy prawa umorzeniu.

Osoby w trudnym położeniu majątkowym mogą ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Stan prawny: sierpień 2020.


Autorzy: Robert Żurawski i Natalia Ćmiech.


Powyższy wpis ma charakter bardzo ogólnej informacji na temat opisywanego zagadnienia i nie zawiera wszystkich szczegółów dotyczących prezentowanej treści z uwagi na jego blogowy i jedynie wstępny i informacyjny charakter.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie powyższego wpisu bez zgody autorów jest zabronione.


Kancelaria LEX-ART Robert Żurawski | Rozwody, skuteczny prawnik, usługi prawne
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM